Vítáme Vás na stránkách Blue Sky Film Distribution

Malá z rybárny

 „Když láska bolí”. Moderní filmová adaptace pùvodní pohádky Malá moøská víla H. Ch. Andersena je silným pøíbìhem o nenaplnìné lásce a o morálních hodnotách dneška.

Premiéra: 28.5.2015

Pírkovo dobrodružství

 Pírko je ptaèí sirotek, který nevyniká ani krásou peøí ani sokolí sílou. Je hubený, opelichaný žije sám v hnízdì, ze kterého ještì nikdy nevyletìl. Tak moc by chtìl táhnout do Afriky s hejnem ptaèích kamarádù! 

Premiéra: 14.5.2015

Benvenuto Cellini

Letos v èervnu bude poprvé v historii Anglické národní opery uveden operní skvost francouzského hudebního skladatele Hectora Berlioze s názvem Benvenuto Cellini, v režii Terryho Gilliama a pod dohledem hudebního øeditelem operního souboru, Edwarda Gardnera.

Premiéra: 17.6.2014

(Ne)zadaní

Poté, co Mikeyho manželka požádá o rozvod, jeho kamarádi Jason a Daniel mu slíbí, že zùstanou svobodní spolu s ním.

Premiéra: 27.3.2014

V nitru Llewyna Davise

Nový film bratrù Coenových o textaøi a kytaristovi, který ovlivnil folkovou hudební scénu v New Yorku šedesátých let dvacátého století.

 

Premiéra: 20.2.2014

Don Jon

Souèasný, na pornografii závislý Don Juan se snaží zmìnit svùj sobecký život. V titulních rolích se pøedstaví Scarlett Johansson, Joseph Gordon-Levitt, Julianne Moore, Channing Tatum, Anne Hathaway a Tony Danza.

Premiéra: 17.10. 2013

Spring Breakers

Pøíbìh potøeštìných, bláznivých, sexy støedoškolaèek, které se vydaly na jízdu plnou zážitkù.

Premiéra: 21.3.2013

The Look of Love

Pohled na život Paula Raymonda, londýnského barona porno prùmyslu, který se díky úspìšným investicím stal miliardáøem.

Premiéra: TBA

Outback 3D

Johnny, bílý medvídek koala, je naprostý vydìdìnec a kvùli barvì svého kožíšku vystupuje v cirkuse jako høíèka pøírody. Jednoho dne se ale rozhodne pøed tímto jednotvárným životem utéct.

Premiéra: TBA

Láska je láska

Nová èeská romantická komedie v režii Milana Cieslara se skvìlým hereckým obsazením – hrají Simona Stašová, Eliška Balzerová, Petr Nárožný a Ondøej Vetchý.

Premiéra: 19.1.2012