Benvenuto Cellini

Letos v èervnu bude poprvé v historii Anglické národní opery uveden operní skvost
francouzského hudebního skladatele Hectora Berlioze s názvem Benvenuto Cellini.
Realizaèní tým v èele s režisérem Terry Gilliamem a hudebním øeditelem operního souboru
Edwardem Gardnerem byl již v roce 2011 u vzniku vítìzné operní inscenace Faustovo
prokletí (The Damnation of Faust).

A právì tato inscenace znamenala pro Gilliama velký úspìch, odstartovala jeho úžasnou
cestu operního vypravìèe. S jeho druhým operním poèinem nám nabídne divadelní
podívanou, která je stejnì barevná, vkusná a bohatá na nápady.

Pøekrásná scéna, dekorace a bohaté hudební motivy vèetnì masopustního prùvodu
odtajòují pøíbìh první kompletní Berliozovi opery, která je jakýmsi autobiografickým
portrétem oslavovaného sochaøe a zlatníka, který žil a tvoøil v 16. století v Itálii.

V opeøe nalezneme dvì spletené dìjové roviny – první je Celliniho láska k Terese, druhou
poté jeho triumf v podobì dokonèení bronzové sochy Persea – tyto momenty byly inspirací
pro skladatelovi nejkrásnìjší, zvuèné a nežné hudební motivy, které dokreslují zmaøelou
lásku, milostnou zápletku, pøetváøku, zámìnu osob, svìtské veselí a slavnostní obøad.

Nová operní produkce nabízí skuteènì svìtové obsazení v èele s tenoristou Michaelem
Spyresem v titulní roli a senzaèní sopranistkou Corinne Winters jako Celliniho milenku
Teresu. Velkým oblíbencem nejenom Anglické národní opery je legendární umìlec Willard
White, který ztvární roli papeže Klementa VII.

Originální název:
Premiéra: 17.6.2014
Žánr: Opera
Země původu: UK
Rok výroby: 2014
Stopáž: 210 min
Jazyková verze: CZ titulky
Přístupnost: bez omezeníKino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other