TRAILER COMING SOON

Penelope

HD

Pohádka jako žádná jiná. Schovávala se celý život… je èas ukázat svìtu, kdo doopravdy je!

 

Penelope je kouzelná pohádka o lásce a sebepoznání. Penelope Wilhernová (Christina Ricci), dcera bohatých a vlivných rodièù, trpí peèlivì utajovanou rodinnou kletbou, která jí pøièarovala praseèí rypáèek. Stále má ale ještì nìjakou nadìji. Kletba bude zlomena, až si ji vezme nìkdo, kdo bude mít stejnì jako ona modrou krev. Ukryta v rodinném sídle èeká až jí rodièe najdou vhodného ženicha. Každý vhodný nápadník je Penelope a jejím velkým vìnem nadšen, ale jen do okamžiku, než spatøí její oblièej. Bulvární novináø Lemon (Peter Dinklage), který o kletbì ví a léta se snaží získat fotografii tajemné dívky, najme hazardního hráèe Maxe (James McAvoy), aby se v pøestrojení ucházel o její ruku a pøi tom ji vyfotil. Maxe Penelope pøitahuje, nechce ji ranit, a proto ji opouští. Zklamána touto poslední zradou a odhodlána žít samostatný život, Penelope uteèe od rodiny a jde do svìta hledat štìstí. Poprvé v životì pozná Penelope jaké to je být nìkým odlišným a co znamená skuteèná láska.

Originální název: Penelope
Premiéra: 5.6.2008
Žánr: Romantická komedie
Země původu: USA / Velká Británie
Rok výroby: 2008
Stopáž: 103
Jazyková verze: anglické znìní, èeské titulky
Přístupnost: Pøístupný bez omezeníKino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other